สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

และ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซานในโครงการพระราชดำริ ห้วยทราย เพชรบุรี

ได้รับเชิญร่วมงาน เนื่องในโอกาสเปิดตัวหนังสือเฉลิมพระเกียรติ

''สถาบันพระมหากษัตริย์กับมุสลิมในแผ่นดินไทย'

โดยมี  ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ  องคมนตรี  ร่วมงาน

จัดโดย  ศูนย์มุสลิมศึกษา สถานบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มีนาคม 2557

ที่ สโมสรกองทัพบก

ศูนย์ให้บริการกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี บริหารสำนักงานโดยบุคลากรผู้อวุโสที่มีความรู้ในเรื่องศาสนาอิสลามหลายท่าน                          

เชิญพี่น้องประชาชนท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี

มีงานการกุศล  อิ่มบุญ  อิ่มใจไปกับขุนเขา ลำธานน้ำและทะเลอันสวยงาม

เมืองเพชรบุรีประตูสูอาเซียน

 

 

ขอเรียนเชิญท่านร่วมงาน

งานรวมใจสู่ซี่รอยุดดีน  ปี 57

เพื่อก่อสร้างอาคารมัสยิดที่ยังไม่แล้วเสร็จและบำรุงการศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557

ณ.มัสยิดซี่รอยุดดีน(หัวตะเข้) หมู่ 2 ต.ท่าแร้ง อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี 76110

tel: 086-3456346,

ประธานในพิธี    คุณดาวูด  ใฝเพชร

ประธานจัดงาน   อีหม่ามซอบัร  ลีอร่าม

17.00 น. พบกับมหัศจรรย์ 9/11-3 โดย อ.ยูซป  ชาติเชื้อ

18.00 น คุยเฟื่องเรื่องฟัรดูอีน โดย อ.อะห์หมัด  นิลใบ  หัวหน้าหน่วยสอบที่ 22

19.00 น. - 19.40 น. ภาคพิธีการเปิดงาน

20.00 น. บรรยายพิเศษ  โดยเมาลานา มูซา  บินฮาซัน

21.00 น. บรรยายศาสนธรรม

          โดย อ.ซัยนุ้ลอาบีดีน  มูฮำหมัดเย็ง  อ.อับดุลฮามิด  ดาราฉาย

          และ รศ.ดร.อับดุลเลาะห์ หนุ่มสุข 

            

 

.ผลการคัดเลือกคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ ๒๐มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี

                               

    

  <<<ร่วมสร้างกุโบร์>>> 

 มัสยิดดารุซซาริฟ บ้านรางจิก   ตำบลไร่ใหม่พัฒนา  อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

 

 

โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการผลิตอาหารฮาลาลสู่อาเซียน

โดบการบูรณาการศาสนบัญญัติอิสลามเข้ากับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่ฮาลาล  ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

 

     

โครงการอบรมมุอัลลัฟ (มุสลิมใหม่) 

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องหลักการศรัทธาและหลักศาสนบัญญัติอิสลามให้กับมุสลิมใหม่ในจังหวัดเพชรบุรี

                      

 

บทความพิเศษ

 การรู้จักพระองค์อัลลอฮฺ ตะอาลา
   

 

 

 

 

  

 

 

 ติดด่อท่องเที่ยวเมืองเพชรบุรี  

         มีที่พัก  อาหารฮาลาล   แหล่งท่องเที่ยวมากมาย 

 


 

 

      

   

ขอเชิญร่วมงานการกุศล

งานรวมใจศรัทธาอิบาน๊ะ  ครั้งที่ 25 

เพื่อเร่งสร้างอาคารเรียนให้แล้วเสร็จ  เพื่อบริหาร

การศึกษาระบบปอเน๊าะอย่างยั่งยืน

ณ . โรงเรียนอิบาน๊ะ ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม

จังหวัดเพชรบุรี

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557

ประธานในพิธี    ท่านพิเชษฐ สถิรชวาล

    ที่ปรึกษานายกยิ่งลักษณ์  ชินวัตรและผู้แทนการค้าไทย 

ประธานจัดงาน  ฮัจยะห์มัสสุรีย์  สถิรชวาล

  ประธานมูลนิธิมัสสุรีย์,ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานกลาง

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557

ประธานในพิธี  รศ.ดร.วินัย  ดะลัน

  รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประธานจัดงาน  คุณประยง  บุญมาก

รองประธานจัดงาร.ต.ต.ยุทธพล  แก้วผลึก

ประธานอำนวยการ

อีหม่ามไฟซ้อล  โครงเซ็น

ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรีกิจกรรมในงาน

วันเสาร์ที่ 12 เมษายน 2557

19.00 น. ภาคพิธีการเปิดงาน

20.00 น. บรรยายพิเศษ โดย ดร.อดิศักดิ์ อัสมมานะ

21.00 น. มัซหับมีที่มาอย่างไร 

           โดย ดร.มูฮำหมัด  บัลลูมี ป้อมขุนพรหม

21.30 น. อุลามาอฺ คือสิ่งเชื่อมโยงกับซุนนะห์โดยชอบธรรม

           โดย อ.ฮากีม  วันแอเลาะ

23.00 น. ชมลิเกฮูลู จากโรงเรียนพัฒนอิสลาม

วันอาทิตย์ที่ 13 เมษายน 2557

19.00 น. ภาคพิธีการเปิดงาน

           บรรยายพิเศษ รศ. ดร.วินัย  ดะลัน

20.00 น. ชมทอล์คโชว์ เรื่องเล่า ฮิกายัต

            โดย .ประสิทธิ์  อิสมาแอล

22.00 น. ชมลิเกฮูลู จาก ดารุ้ลอิบาด๊ะ บางขุนไทร

ติดต่อสอบถาม โทร. 086-8068575

ข่าวสาร

ประชุมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพชรบุรี

ประชุมประจำเดือน

ในวันที่   มีนาคม พ.ศ. 2557 เวลา 10.00 น.

ที่ สนง.กอจ.เพชรบุรี

 

ร้าน พ่อเข่ง  ท่างยาง เพชรบุรี

ทาง สนง.กอท.ได้ยกเลิก Halal แล้ว

 

 ด่วน   

ติดต่อขอฮาลาล HALAL ในจังหวัดเพชรบุรี

 ติดต่อได้ที่

อาจารย์ประสาร บุญส่ง

กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  

ตรวจฮาลาล   โทร .

อาจารย์อนันต์  ม่วงอุมิงค์

ประธานฝ่ายฮาลาล สนง.กอจ.เพชรบุรี

โทร:081-4332704

Email: ANAN507@HOTMAIL.COM

 

สถานที่ประกอบการใดที่ติดตรา halal

ไม่ได้ยื่นขออนุญาตจาก สนง.กอจ.เพชรบุรี

(ในเขตจังหวัดเพชรบรี) มีความผิดตามกฎหมาย

 

สถานที่ประกอบการใด

ที่หมดอายุในการขอฮาลาหรือขอเพิ่ม

ให้เรียบขอต่ออายุการขอฮาลาล ด่วน

 

     ดาวน์โหลด เอกสารคำร้องต่างๆ

 

>>> Halal Manual

        คู่มือการขอฮาลาลเพื่อรับรอง

 

>>>การจัดเตรียมเอกสาร

       ในการขอรับรอง Halal (ภาคผนวก ก-ช)

        และแบบฟอรม์ต่างๆในการยื่นขอ Halal

 

>>> ค่าธรรมเนียม

 

>>> ดูรายละเอียดสถานประกอบการ

         และผลิตภัณท์ที่ขอรับรอง Halal

         จาก สนง.กอจ.เพชรบุรี เรียบร้อบแล้

 

ประกาศ สนง.กอจเพชรบุรี

 

ฝ่ายวิชาการ

ติดต่อ  อาจารย์ซอบัร  ลีอร่าม

รองประธาน สนง.กอจ.เพชรบุรี

ประธานฝ่ายวิชาการ

โทร: 081- 7263576

 

โครงการอรรถยา จังหวัดชัยภูมิ

บริหารงานโดยมุสลิม

 ทำเลทอง เหมาะแก่การลงทุน 

 ในเมืองชัยภูมิ มีมัสยิด มีพี่น้องมุสลิมจำนวนมาก

  มีอาหารฮาลาล

ติดถนนใหญ่   ชัยภูมิ - บัวใหญ่

ด่วน  ขายอาคารพาณิชย์ใหม่ 3 ขั้น

ราคาขายเริ่มต้น  2,900,000 บาท

ต่อรองราคาได้

สนใจติดต่อได้ที่ คุณปราณี 081-2650987

คุณซาดียะห์ 087-3786167

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

Email : alwayz-iam-pethcha@hotmail.com

 


ผู้สนับสนุน

กิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ 
จังหวัดเพชรบุรี

New World City Hotel Postal Address
  2 SAMSEN RD., BANGLUMPHU, PRANAKORN,
  BANGKOK 10200 THAILAND 
  TEL : (662) 281-5596 
  FAX : (662) 282-5614,
 (662) 629-0587
  E-mail : new_lodge@hotmail.com

 

    
 
   บุคลากร/กิจกรรมของสำนักงาน   มัสยิด/แหล่งท่องเที่ยวในจ.เพชรบุรีคุตบะห์/บทความศาสนาอิสลาม
   สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม
    ประจำจังหวัดเพชรบุรีบริหารงาน
    โดยบุคลากรผู้อวุโสประจำจังหวัด  
    และดำเนินการจัดการส่งเสริม
    กิจกรรมต่างๆ

   เราได้จัดข้อมูลที่เป็นประโยชน์นี้
  เพื่ออำนวยความสะดวกสบายให้
  กับมุสลิมในการหามัสยิด
  หรือผู้ที่หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว
  ร้านอาหารฮาลาลต่างๆ

บทกล่าวคุตบะห์ของอิสลาม
และบทความที่เกี่ยวกับคำสอน
ของศาสนา

   อ่านต่อ   อ่านต่ออ่านต่อ
    

 

ผู้สนับสนุน

กิจกรรมต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำ
จังหวัดเพชรบุรี
    C.V.N.INTERTRADE CO.,LTD.
  บริษัท ซี.วี.เอ็น.อินเตอร์เทรด
  TEL : 02-712-3335-6
  FAX : 02-391-9354
  E-mail : c.v.n.intertrade@hotmail.com
  คุณชัยชาญ บัวบังศร : 081-6584287
  คุณสุวรรณา บัวบังศร : 081-9886354